About Us

onemorelink.co.th

About Us

Who We Are

(งานบริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรม , รับกำจัดสารเคมีเสื่อมสภาพ , สินค้าตัดสต๊อก ,RDF , Pyrolysis)

การที่มีโรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีของเสีย จากกระบวนการผลิตเ พิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งกากของเสียอุตสาหกรรมเหล่านี้ จะต้องได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี ตามประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2540) และ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541)

เพื่อป้องกันไม่ให้ของเสียอุตสาหกรรมเหล่านี้ย้อนกลับมาเป็นปัญหาต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมโดย บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจัดหา/ขนส่ง กากอุตสาหกรรมดังกล่าว เข้ากำจัดโดยวิธีการเผาร่วมในเตาเผา ปูนซีเมนต์ อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพื่อเก็บรวมรวมของเสียที่ไม่เป็นอันตราย นำกลับมาคัดแยกเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า Waste และเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพิ่มคุณค่าทางสังคมอีกด้วย

เพื่อนำกากอุตสาหกรรมจากกระบวนการผลิตอาหาร ที่ไม่เป็นอันตรายไปหมักทำปุ๋ยและทำ Biogas เพื่อนำกากอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดอีกด้วย

 

กรอกข้อมูลเพื่อรับใบทางเลือก

การจัดการอุตสาหกรรม

สำหรับผู้รับกำจัดกากอุตสาหกรรมรายใหม่ ที่สนใจร่วมเป็นเครือข่ายกับเราสามารถกรอกข้อมูลไว้ แล้วทีมงานจะติดต่อกลับ


CONTACT

Meet Our Experts

ทีมงานของเรา

คุณรภัสษร ฮุนพงษ์สิมานนท์

กรรมการบริหาร

คุณสกุณา ทิมสูงเนิน

Sales Executive

M. 06-3871-2666

คุณกชกร ภิงคานนท์

Senior Sales Mananger

คุณภราดา บึงบริบาล

Assistant Superviser Sales Manager

คุณวรินทร์ธร ใจเย็น

Sales Executive

คุณปุณยวีร์ แสงศรี

Sales Executive

คุณอานนท์ บุญมา

Sales Executive

คุณอรทัย เอื้อศิลป์

Secretary

M. 083-844 6222

คุณนริศรา เชลงวิทย์

Sales Executive

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับผู้รับกำจัดกากอุตสาหกรรมรายใหม่กรุณากรอกข้อมูลไว้ แล้วทีมงานจะติดต่อกลับไป


บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด

Address: 9/151 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 13 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

Contact Us

Phone: 063-871 2666
Email: admin@onemorelink.com
Tel/Fax: 02-077 7769

Google Map