“การดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของทุกคน ไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง”

วันมอร์ลิงค์ คือผู้นำนวัตกรรมในการบริการด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นมืออาชีพ ดำเนินการรวดเร็ว และได้มาตรฐาน

เพื่อมุ่งสู่การรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด เปิดบริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 10 ปี โดยให้บริการจัดการกากของเสียและกากอุตสาหกรรม ,บริการขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรม ,การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรทั้งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม,ติดตั้งบ่อสังเกตการณ์แหล่งน้ำใต้ดินและตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน (Monitoring Well) ,การทำเชื้อเพลิงจากขยะทั่วไปหรือที่เรียกกันว่า RDF ,นำยางรถยนต์เก่ามาทำ Pyrolysis ,ล้างทำความสะอาดในพื้นที่อับอากาศ (Confined Space) และเป็นที่ปรึกษาด้านคาร์บอนเครดิต ซึ่งในปัจจุบันการทำคาร์บอนเครดิตในองค์กรนั้นเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน โดยทางวันมอร์ลิงค์ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 และ 14001 นอกจากนี้ทีมงานของเรายังมีใบรับรองในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงมั่นใจได้ว่าการบริการของเรามีมาตรฐานสากล ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถตรวจสอบได้อย่างแน่นอน

ISO 9001:2015
Certificate Number
THA/4/7521525145
ISO 9001:2015
Certificate Number
THA/4/6249112422
หนังสือรับรองเกณฑ์มาตรฐาน
ธรรมาภิบาลธุรกิจ
ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ SME
ใบประกาศเกียรติคุณ
โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)