บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด

                                             เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยให้บริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรม และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรทั้งตรวจวัดคุณภาพแสง เสียง กลิ่น ฝุ่น กากอุตสาหกรรม,การติดตั้งบ่อสังเกตการณ์แหล่งน้ำใต้ดิน (Monitoring Well) , เชื้อเพลิงจากขยะทั่วไป (RDF) , การนำยางรถยนต์เก่ามาทำ Pyrolysis , การทำงานในพื้นที่อับอากาศ (Confined Space) และการเป็นที่ปรึกษาด้านคาร์บอนเครดิต เราได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 และ 14001 เพื่อตอกย้ำว่าบริษัทของเรามีมาตรฐานสากล  ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอน และสามารถตรวจสอบได้

ISO 9001:2015
Certificate Number
THA/4/7521525145
ISO 9001:2015
Certificate Number
THA/4/6249112422
หนังสือรับรองเกณฑ์มาตรฐาน
ธรรมาภิบาลธุรกิจ
ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ SME
ใบประกาศเกียรติคุณ
โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)