ทำความสะอาดหลังเกิดเหตุไฟไหม้ น้ำท่วม บ้าน โรงงาน และทุกสถานที่

ภัยพิบัติคืออะไร? 

     เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันและก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม และสังคม สามารถเกิดขึ้นได้จากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น โดยภัยพิบัติทางธรรมชาติสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทหลักคือ ธรณีพิบัติภัย อุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย ส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การทรุดตัวของพื้นดินจากการสูบน้ำใต้ดิน 

    ด้วยเหตุนี้เองปัจจุบันจึงมีประกันที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติเกิดขึ้น เช่นประกันอัคคีภัยเกิดขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายหรือสูญเสียที่เกิดจากเหตุการณ์ไฟไหม้ ประกันนี้ช่วยให้เจ้าของทรัพย์สินได้รับการชดเชยทางการเงินเมื่อเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากไฟไหม้ ประกันอัคคีภัยมักครอบคลุมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น อาคาร บ้านพักอาศัย โรงงาน และทรัพย์สินภายในอาคาร

ทำไมต้องทำความสะอาดหลังจากเกิดภัยพิบัติ?

การทำความสะอาดหลังจากเกิดภัยพิบัตินั้นสำคัญมาก เนื่องจากต้องฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้พร้อมใช้งานดังเดิม ป้องกันการแพร่กระจายของโรค และการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ที่อาศัยหรือทำงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

บริการทำความสะอาดหลังเกิดภัยพิบัติคืออะไร?

เป็นบริการที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์รุนแรงอื่นๆ เพื่อคืนสภาพพื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยและสะอาด โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. ประเมินความเสียหาย
  2. กำจัดเศษซากและขยะที่เหลืออยู่หลังจากเกิดเหตุ
  3. ทำความสะอาดพื้นผิว เช่น พื้น ผนัง และเพดาน เป็นต้น
  4. ฟื้นฟูและซ่อมแซมความเสียหายให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม

โรงงานควรทำประกันอัคคีภัยหรือประกันโรงงานไหม?

ควรทำเนื่องจากโรงงานมีทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงมาก หากเกิดภัยพิบัติขึ้นอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากจึงควรทำประกันโรงงานประเภทต่าง ๆ ไว้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เช่น ประกันอัคคีภัย ประกันความเสี่ยงภัยและทรัพย์สิน เป็นต้น

ประกันอัคคีภัย: ให้ความคุ้มครองการเกิดไฟไหม้กับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (แต่ไม่รวมฐานราก) ที่ใช้ประกอบกิจการต่าง ๆ เช่น โกดังหรือโรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์การค้า เป็นต้น ตลอดจนทรัพย์สินใด ๆ ที่เอาประกันภัยไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น.
ประกันความเสี่ยงและทรัพย์สิน: ให้ความคุ้มครองเป็นวงกว้าง คุ้มครองทรัพย์สินทั้งในเชิงพานิชย์หรืออุตสาหกรรมจากความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เกิดจากภัยต่าง ๆ เช่น ตัวอาคาร เครื่องตกแต่งติดตั้งตึงตรา เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักรต่าง ๆ ใช้กับการประกันภัยทรัพย์สินประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและการค้าขนาดใหญ่ เป็นต้น.

ที่มา: การประกันภัยความเสี่ยงทรัพย์สิน

ประกันโรงงาน และอัคคีภัย ประกันภัยแบบไหนที่โรงงานควรมี – Jobsdb ไทย

การบริการของวันมอร์ลิงค์

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับทำความสะอาดหลังเกิดเหตุไฟไหม้ น้ำท่วม หรือภัยพิบัติอื่น ๆ ในโรงงานและทุกสถานที่  เรามีทีมงานที่พร้อมให้คำปรึกษาและมีผู้เชี่ยวชาญในการทำความสะอาดหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ นอกจากนี้เราได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 และ 14001 เพื่อตอกย้ำว่าบริษัทของเรามีมาตรฐานสากล  ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอน และสามารถตรวจสอบได้