โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco Factory

ถือเป็นหนึ่งในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco Industrial Town โดยเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของพื้นที่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมกับความเจริญของชุมชน รวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อสร้างความสมดุลในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนในการพัฒนาเมืองตนแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ที่มีองคประกอบครบทุกมิติผู้ประกอบการ หรือเจ้าของโรงงานที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ต้องดำเนินงานครอบคลุม 5 มิติ ได้แก่ กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ ซึ่งครอบคลุมเกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทั้งหมด 14 ประเด็น และคุณลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 ประการ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development)

ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ(Eco Efficency)

1.การใช้วัตถุดิบ

2.พลังงาน

3.การขนส่งและโลจิสติกส์

4.โซ่อุปทานสีเขียว

5.ภูมิทัศน์สีเขียว

6.การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย

7.การจัดการน้ำและน้ำเสีย

8.การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

9.การจัดการมลภาวะทางอากาศ

10.การจัดการกากของเสีย

11.ความปลอดภัยและสุขภาพขอพนักงาน

12.ความหลากหลายทางชีวภาพ

การประเมินตามตัวชี้วัดทางด้านสังคม

(Outcome / Impact Evaluation)

13.การกระจายรายได้ให้กับชุมชน

14.การอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบ

คุณลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 ประการ

1.มีการปล่อยของเสียเป็นศูนย์ (Zero Emission)หรือมีของเสียเกิดขึ้นน้อยที่สุด

2.มีการใช้วัตถุดิบและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3.มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและได้มาตรฐาน

4.มีกิจกรรมการผลิตและกิจกรรมสนับสนุนการผลิตที่ดี

5.มีการเกื้อกูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสังคมโดยรอบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *