หนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)

หนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยม (SME) ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตามข้อกำหนดในกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 และมีผลจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.  /ถุถ