บ่อสังเกตุการณ์

“Monitoring Well” 

หรือ “บ่อติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน” ติดตั้งเพื่อตรวจสอบคุณภาพและปริมาณน้ำใต้ดิน มักถูกใช้ในงานด้านระบบนิเวศวิทยา, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน้ำ ส่วนใหญ่จะถูกติดตั้งในพื้นที่ที่น้ำใต้ดินเสี่ยงปนเปื้อนกับมลพิษต่าง ๆ 

ก่อสร้างด้วยท่อที่มีการเจาะรูตามความลึกลงไปในชั้นน้ำใต้ดิน และมีระบบส่งข้อมูลหรือตัวบ่อที่ใช้ในการวัดระดับน้ำและบางครั้งอาจมีเซ็นเซอร์เพื่อวัดคุณสมบัติของน้ำเช่น อุณหภูมิ, ความเข้มข้น, หรือสารละลายที่มีอยู่ในน้ำ ข้อมูลจากบ่อตรวจสอบนี้มีความสำคัญในการประเมินสภาพน้ำในพื้นที่และการจัดการทรัพยากรน้ำ ข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำไปวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และกำหนดทิศทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดมาตรการและแผนงานด้านการพัฒนาน้ำบาดาลอย่างอนุรักษ์ เพื่อควบคุมและป้องกันแหล่งน้ำบาดาลในแต่ละพื้นที่

การติดตั้งบ่อติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Monitoring Well) สำคัญอย่างไร?

หากน้ำใต้ดินเกิดการปนเปื้อนของมลพิษ หากมีการติดตั้งบ่อติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Monitoring Well) จะสามารถหาแนวทางการแก้ไขและป้องกันได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะกับโรงงานหรือบริษัททีี่เสี่ยงกับการที่น้ำใต้ดินปนเปื้อนมลพิษควรติดตั้งอย่างยิ่งเพราะต้องมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินตามที่กฎหมายกำหนด หากไม่มีการติดตั้งและตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน ถือว่าผิดกฎหมายและทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

การติดตั้งบ่อติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน

การติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบควรติดตั้งอย่างน้อย 3 บ่อ โดยติดตั้งในบริเวณต้นน้ำ (Upgradient) ก่อนถึงพื้นที่ ปนเปื้อน จำนวน 1 บ่อ เพื่อเป็นบ่ออ้างอิง และบริเวณท้ายน้ำ (Downgradient) หลังจากแหล่งกำเนิด จำนวน 2 บ่อ ตามทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน โดยให้เจาะลึกถึงระดับน้ำใต้ดินชั้นแรก

โรงงานที่จะต้องติดตั้งบ่อสังเกตการร์และควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในโรงงาน

1.โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าน หรือ เส้นใยซึ่งมิใช่ยายหิน (Asbestos) อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง (โรงงานจำพวกที่3) ดังต่อไปนี้

    (1) การหมัก คาร์บอไนซ์ สาง หวี รีด ปั่น อบ ควบ บิดเกลียว กรอ เท็กเจอร์             ไรซ์ ฟอก หรือย้อมสีเส้นใย

    (2) การทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสำหรับการทอ

    (3) การฟอก ย้อมสี หรือแต่งสำเร็จด้ายหรือสิ่งทอ

    (4) การพิมพ์สิ่งทอ

2. โรงงานผลิตเยื่อ หรือกระดาษอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง (โรงงานจำพวกที่3) ดังต่อไปนี้

    (1) การทำเยื่อจากไม้หรือวัสดุอื่น

    (2) การทำกระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใช้ในการก่อสร้างชนิดที่ทําจาก            เส้นใย (Fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard)

 

3. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์สารเคมี หรือวัสดุเคมีซึ่งมิใช่ปุ๋ยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง (โรงงานจำพวกที่3) ดังต่อไปนี้

    (1) การทำเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี

    (2) การเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์                    อันตราย

4. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสี (Paints) น้ำมันชักเงา เชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ยาหรืออุดอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง (โรงงานจำพวกที่3) ดังต่อไปนี้

    (1) การทำสีสาหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ

    (2) การทำน้ำมันชักเงา น้ำมันผสมสี หรือน้ำยาล้างสี

    (3) การทำเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ยาหรืออุด

5. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง (โรงงานจำพวกที่3) ดังต่อไปนี้

    (1) การทํายาขัดเครื่องเรือน หรือโลหะ ขี้ผึ้งหรือวัสดุสำหรับตบแต่งอาคาร

    (2) การทํายาฆ่าเชื้อโรคหรือยาดับกลิ่น

    (3) การทําผลิตภัณฑ์สำหรับกันน้ำผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวทําให้เปียกน้ำ                           ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวทำให้ตีเข้าด้วยกันได้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวทำให้ซึมเข้าไป           (Wetting Agents, Emulsifiers or Penetrants) ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้           ผนึกหรือกาว ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้เป็นตัวผสม (Sizes) ผลิตภัณฑ์สำหรับ             ใช้เป็นตัวเชื่อมหรืออุด (Cements) ที่ทำจากพืช สัตว์ หรือพลาสติกที่ได้มา           จากแหล่งผลิตอื่น ซึ่งมิใช่ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้อุดรูฟัน (Dental                           Cements)

    (4) การทำไม้ขีดไฟวัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง

    (6) การทำหมึกหรือคาร์บอนดำ

    (12) การทำผลิตภัณฑ์สำหรบใช้กับโลหะ น้ำมัน หรือน้ำ (Metal, Oil or                      Water Treating Compounds) ผลิตภัณฑ์สำเร็จเคมีไวแสงฟิล์ม                    หรือกระดาษหรือผ้าที่ทาด้วยตัวไวแสง (Prepared Photo-Chemical              Materials or Sensitized Film, Paper or Cloth)

6. โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม (โรงงานจำพวกที่3)

7. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุง ผสม ทำให้บริสุทธิ์หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นต้นซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non-ferrous Metal Basic Industries) (โรงงานจำพวกที่3)

8. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง (โรงงานจำพวกที่3)  ดังต่อไปนี้

     (1) การทำหลอดไฟฟ้าหรือดวงโคมไฟฟ้า

     (4) การทำฉนวนหรือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า ซึ่งมิใช่กระเบื้องเคลือบหรือแก้ว

     (5) การทำหมอเก็บพลังงานไฟฟ้า หรือหม้อกำเนิดพลังงานไฟฟ้าชนิดน้ำหรือ            ชนิดแห้ง และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

9. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่ง หรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง (โรงงานจำพวกที่3) ดังต่อไปนี้

     (1) การทา พ่น หรือเคลือบสี

     (2) การทา พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือน้ำมันเคลือบเงาอื่น

     (5) การชุบเคลือบผิว (Plating, Anodizing)

10. โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) (โรงงานจำพวกที่3)

11. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (โรงงานจำพวกที่3)

12. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม (โรงงานจำพวกที่3)

การบริการของวันมอร์ลิงค์

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด บริการติดตั้งบ่อติดตามพร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน เรามีทีมงานที่พร้อมให้คำปรึกษาและมีผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งบ่อติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน และเราได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 และ 14001 เพื่อตอกย้ำว่าบริษัทของเรามีมาตรฐานสากล  ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอน และสามารถตรวจสอบได้