News & Event

onemorelink.co.th

News & Eventกระทรวงพาณิชย์ ประกาศขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่ห้ามนำเข้าไทย บังคับใช้ตั้งแต่ 15 ก.ย. 63


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่ต้องห้าม

ในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2563 เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข คุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน

มุ่งให้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. 63 เป็นต้นไป

 

ซึ่งขยะอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว คือชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือเศษ (ไม่รวมเศษจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า)

ที่มีส่วนประกอบ ได้แก่ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า และแบตเตอรี่อื่นๆ สวิทซ์ที่มีปรอทเป็นองค์ประกอบในการทำงาน, เศษแก้วจาก

หลอดรังสีแคโทด และแอกติเวเต็ดกลาสอื่นๆ รวมถึง ตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่มีสารพีซีบีหรือที่ปนเปื้อนด้วยแคดเมียม ปรอท

ตะกั่ว โพลีคลอริเนทเต็ดไบฟีนิล ซึ่งเป็นของเสียเคมีวัตถุ

 


Share This Article
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับผู้รับกำจัดกากอุตสาหกรรมรายใหม่กรุณากรอกข้อมูลไว้ แล้วทีมงานจะติดต่อกลับไป


บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด

Address: 9/151 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 13 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

Contact Us

Phone: 090-926-6642
Email: info@onemorelink.com
Tel/Fax: 02-077 7769

Google Map