News & Event

onemorelink.co.th

News & Eventเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย (Manifest)


เอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย เป็นเอกสารที่แสดงการขนส่งและกำจัดของเสียอันตรายอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายซึ่งจะแสดงข้อมูลชนิด ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัด รวมทั้งข้อมูลผู้ก่อ
กำเนิดของเสียอันตราย ผู้ขนส่งและผู้ประกอบการสถานเก็บกักบำบัดและกำจัดของเสีย

ในการจัดทำเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย ผู้ก่อกำเนิด ผู้ขนส่ง กำจัดของเสียจะต้องกรอกใบกำกับการขนส่ง
ของเสียซึ่งประกอบด้วยต้นฉบับและสำเนารวม 6 ฉบับ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์/วิธีการที่กำหนด

ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตรายจะเริ่มต้นเมื่อผู้ก่อกำเนิดของเสียประสงค์จะขนส่งของเสียออกนอกพื้นที่
ผู้ก่อกำเนิดจะต้องกรอกใบกำกับการขนส่งในส่วนของผู้ก่อกำเนิดและลงนามอย่างครบถ้วนทุกฉบับ และมอบให้ผู้ขนส่ง
ตรวจสอบความถูกต้องและลงนามรับของเสียทุกฉบับผู้ก่อกำเนิดจะเก็บรักษาใบกำกับการขนส่งฉบับที่ 2 ไว้กับตนเอง
อย่างน้อย 3 ปี และส่งฉบับที่ 3 ให้กับหน่วยงานกำกับดูแลภายใน 15 วัน

นับจากวันที่ลงนามเริ่มขนส่งของเสีย ฉบับที่เหลือ (ฉบับที่ 1,4,5 และ 6) ผู้ขนส่งของเสียอัจะต้องนำติดไปกับพาหนะ
ขนส่งจนถึงโรงกำจัดของเสีย เมื่อผู้ประกอบการกำจัดของเสียตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกับลงนามรับเรียบร้อยแล้ว
ให้ผู้ประกอบการกำจัดของเสียอันตรายคืนใบกำกับการขนส่งฉบับที่ 4 ให้แก่ ผู้ขนส่ง และเก็บฉบับที่ 5 ไว้กับตนเอง
อย่างน้อย 3 ปี จากนั้นส่งฉบับที่ 6 ให้กับผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย และส่งฉบับที่ 1 (ต้นฉบับ) ให้กับหน่วยงานกำกับ
ดูแลภายใน 15 วัน นับจากวันที่ลงนามรับของเสีย

ebddfc693b3fbf696f9f2058ed58e2f5.jpg


Share This Article
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับผู้รับกำจัดกากอุตสาหกรรมรายใหม่กรุณากรอกข้อมูลไว้ แล้วทีมงานจะติดต่อกลับไป


บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด

Address: 9/151 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 13 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

Contact Us

Phone: 090-926-6642
Email: info@onemorelink.com
Tel/Fax: 02-077 7769

Google Map