News & Event

onemorelink.co.th

News & Eventเอกสารกำกับการขนส่งของเสียไม่อันตราย


เอกสารกำกับการขนส่งของเสียไม่อันตราย เป็นเอกสารที่แสดงการขนส่งของเสียที่ไม่อันตรายไปกำจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะแสดงข้อมูลชนิด ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัด รวมทั้งข้อมูลผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย ผู้ขนส่งและผู้ประกอบการสถานเก็บกักบำบัดและกำจัดของเสีย จะแตกต่างกับเอกสารกำกับของเสียอันตรายตรงที่เอกสารกำกับการขนส่งของเสียไม่อันตรายมีเพียงแค่ 4 ฉบับ

ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตรายจะเริ่มต้นเมื่อผู้ก่อกำเนิดของเสียประสงค์จะขนส่งของเสียออกนอกพื้นที่ ผู้ก่อกำเนิดจะต้องกรอกใบกำกับการขนส่งในส่วนของผู้ก่อกำเนิดและลงนามอย่างครบถ้วนทุกฉบับ และมอบให้ผู้ขนส่งตรวจสอบความถูกต้องและลงนามรับของเสียทุกฉบับผู้ก่อกำเนิดจะเก็บรักษาใบกำกับการขนส่งฉบับที่ 2 ไว้กับตนเองอย่างน้อย 3 ปี

โดยมีขั้นตอนดังนี้

1 หลังจากรับกากอุตสาหกรรมจากผู้ก่อกำเนิดผู้ก่อกำเนิดจะต้องกรอกใบกำกับการขนส่ง
ในส่วนของผู้ก่อกำเนิดและลงนามอย่างครบถ้วนทุกฉบับ จากนั้นดึงส่วนที่ 2 เก็บไว้กับตนเองอย่างน้อย 3 ปี
2 รถขนส่งถือฉบับที่ 1, 3 และ 4 ไปให้โรงงานรับกำจัด
3 หลังจากปลายทางรับกำจัดจะเก็บฉบับที่ 4 ไว้ จากนั้นจะส่งฉบับที่ 1 เพื่อรายงานกรมโรงงาน


Share This Article
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับผู้รับกำจัดกากอุตสาหกรรมรายใหม่กรุณากรอกข้อมูลไว้ แล้วทีมงานจะติดต่อกลับไป


บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด

Address: 9/151 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 13 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

Contact Us

Phone: 090-926-6642
Email: info@onemorelink.com
Tel/Fax: 02-077 7769

Google Map