News & Event

onemorelink.co.th

News & Eventการจัดการของเสียที่เป็นอันตราย


การลดปริมาณการผลิตของเสียที่เป็นอันตราย
            เป็นการจัดการที่ต้นเหตุของการเกิดปัญหา เพื่อทำให้มีปริมาณของเสียที่เป็นอันตรายเกิดขึ้นน้อยลง อาจทำได้หลายวิธี เช่น เปลี่ยนแปลงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตให้ มีสารอันตรายน้อยที่สุด เปลี่ยนแปลงวัสดุ และขนาดของภาชนะ หีบห่อ เปลี่ยนแปลงขบวนการผลิต ให้มีของเสียจากการผลิตน้อยที่สุด และวิธีอื่นๆ

การเก็บกักของเสียที่เป็นอันตราย
เป็นการเก็บรวบรวมของเสียที่เป็นอันตราย ณ จุดกำเนิด ในระหว่างเวลาที่รอการเก็บขนไปกำจัด หรือทำลาย การเก็บกักของเสียที่เป็นอันตราย นิยมเก็บไว้ในถัง ซึ่งมีทั้งที่ทำด้วยโลหะ พลาสติก ไฟเบอร์กลาสส์ และแก้ว แต่ถ้ามีปริมาณมากๆ อาจเก็บไว้ในบ่อก็ได้ แต่ต้องทำคันดินล้อมรอบ และต้องบุพื้นบ่อและผนังโดยรอบบ่อด้วยวัสดุ กันซึม และมีท่อสำหรับรวบรวมน้ำเสียที่อาจ เกิดการรั่วไหลออกไปบำบัดด้วย

การเก็บขนและการขนส่งของเสียที่เป็นอันตราย
           เป็น การเก็บรวบรวมของเสียที่เป็นอันตราย ที่เก็บกักไว้ ณ จุดกำเนิด เพื่อลำเลียง หรือเคลื่อนย้ายไปทำการบำบัด และกำจัดทำลาย การเก็บขน และขนส่งของเสียที่เป็นอันตราย สามารถทำได้ทั้งโดยการใช้รถยนต์ เรือ หรือ รถไฟ การบรรทุกของเสียไปกำจัดอาจทำได้ ๒ วิธี คือ สูบของเสียใส่ในตัวถังบรรทุกของพาหนะ ซึ่งปกปิดมิดชิดทุกด้าน และใส่ของเสียในถังที่ มีฝาปิดมิดชิดและตั้งวางเรียงในตัวถังบรรทุก ของพาหนะ
การบำบัดของเสียที่เป็นอันตราย
           เป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ หรือทางเคมีของของเสีย หรือสารพิษที่เจือปนอยู่ในของเสีย เช่น ลดปริมาตรให้น้อยหรือหมดความเป็น พิษ หรือมีความเป็นพิษน้อยลง หรืออยู่ในลักษณะที่ไม่สามารถแสดงความเป็นพิษออกมาได้ เพื่อสะดวกต่อการกำจัดทำลายในขั้นต่อไป การบำบัดของเสียสามารถทำได้หลายวิธี เช่น ทำให้เป็นก้อน ทำให้แห้ง ทำให้เป็นกลาง  ใช้สารเคมีทำลายฤทธิ์ ใช้สารเคมีทำให้ตกตะกอน ใช้ขบวนการชีววิทยา และใช้เตาเผา
การนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์
           เช่น คัดแยกนำกลับมาใช้ใหม่ นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในขบวนการผลิตอื่น แปรสภาพของเสียไปใช้ประโยชน์ ในรูปพลังงาน และอื่นๆ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริมาณของเสียที่ต้องนำมากำจัดแล้ว ยังเป็นการช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ที่จะต้องนำมาใช้ในขบวนการผลิต ตลอดจนประหยัดพลังงานที่ใช้ในการผลิต และการกำจัดอีกด้วย
การกำจัดของเสียที่เป็นอันตรายในขั้นสุดท้าย
           เป็นการทำให้ของเสียนั้นหมดไป โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของระบบการจัดการของเสีย วิธีการกำจัดของเสียที่เป็นอันตรายที่นิยมใช้ คือ ฝังดิน ทิ้งทะเล และปล่อยให้ซึมในชั้นดิน 

 

อ้างอิง: สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ


Share This Article
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับผู้รับกำจัดกากอุตสาหกรรมรายใหม่กรุณากรอกข้อมูลไว้ แล้วทีมงานจะติดต่อกลับไป


บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด

Address: 6 ซอยประชานุกูล 3 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10800

Contact Us

Phone: 083-844-6222
Email: info@onemorelink.com
Tel/Fax: 02-077 7769

Google Map