RDF หรือ Refuse Derived Fuel (เชื้อเพลิงขยะมูลฝอย)

RDF หรือ Refuse Derived Fuel (เชื้อเพลิงขยะมูลฝอย)

เป็นเชื้อเพลิงที่ได้มาจากการแปลงขยะมูลฝอยหรือขยะพลังงานเป็นรูปแบบที่สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ กระบวนการผลิต RDF มักเริ่มต้นด้วยการเก็บรวบรวมขยะ แล้วนำมา สลายและวางเรียงให้สะดวกต่อกระบวนการต่อไป จากนั้นมักจะนำไปกระบวนการคัดแยกเพื่อแยกส่วนที่สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ เช่น พลาสติก โลหะ และวัสดุอินทรีย์ ส่วนที่ไม่เหมาะสมเพื่อการใช้เป็นเชื้อเพลิงอาจถูกนำไปขยะกลางหรือกระบวนการทำลายอื่น ๆ

หลักการของการผลิต RDF 

เป็นการนำขยะที่มีค่าพลังงานออกมามีประโยชน์ โดยการแปลงเป็นรูปแบบที่สามารถเผาไหม้ได้ และใช้เป็นแหล่งพลังงานหรือความร้อนในการผลิตไฟฟ้าหรือความร้อนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ นั่นคือเชื้อเพลิงหรือพลังงานที่มาจากขยะ การใช้ RDF เป็นเชื้อเพลิงมีประโยชน์ในด้านการลดการใช้พลังงานที่มีกำลังความต้องการสูง การลดปริมาณขยะที่จะต้องจัดการ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะในบริบทที่มีความต้องการพลังงานสูงและทรัพยากรพื้นฐานสำหรับการผลิตพลังงานจำกัด การใช้ RDF เป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการจัดการขยะในระดับท้องถิ่นการผลิตพลังงานในอุตสาหกรรมและการผลิตไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันหรือถ่านหินแทนได้.

เชื้อเพลิงขยะมูลฝอย (RDF) คืออะไร?

ในปัจจุบันหลายคนคงจะได้ยินคำว่า RDF (Refuse Derived Fuel) หรือ เชื้อเพลิงขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ได้มาจากการแปลงขยะมูลฝอยหรือขยะพลังงานเป็นรูปแบบที่สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ กระบวนการผลิต RDF มักเริ่มต้นด้วยการเก็บรวบรวมขยะ แล้วนำมาสลายและวางเรียงให้สะดวกต่อกระบวนการต่อไป จากนั้นมักจะนำไปกระบวนการคัดแยกเพื่อแยกส่วนที่สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ เช่น พลาสติก โลหะ และวัสดุอินทรีย์ ส่วนที่ไม่เหมาะสมเพื่อการใช้เป็นเชื้อเพลิงอาจถูกนำไปขยะกลางหรือกระบวนการทำลายอื่น ๆ

RDF มีกี่ประเภท?

       RDF มีทั้งหมด 7 ประเภทด้วยกันซึ่งแบบตามมาตรฐานของ ASTM (American Society for Testing and Materials) ซึ่งเป็นการแบ่งตามลักษณะของขยะเชื้อเพลิงและกระบวนการที่ใช้ในการจัดการขยะ ดังนี้
RDF-1 :MSW คือ การนำขยะที่อยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ถูกจัดเก็บมามาทำเป็นเชื้อเพลิง โดยที่ไม่ผ่านกระบวนการแปรสภาพขยะ แต่อาจจะมีการแยกขยะชิ้นใหญ่ด้วยมือ
RDF-2 :Coarse RDF คือ การนำขยะที่ไม่สามารถผ่านกระบวนการเผาไหม้ได้ออกเช่น โลหะแก้ว จากนั้นก็จะนำไปลดขนาดด้วยการบดหรือตัดขยะมูลฝอย
RDF-3 : Fluff RDF คือ การนำขยะที่ไม่สามารถผ่านกระบวนการเผาไหม้ได้ออกเช่นเดียวกับ RDF-2 แต่จะมีการลดขนาดให้เล็กลงจนทำให้ 95% ของขยะมูลฝอยที่คัดแยกมาแล้วมีขนาดเล็กกว่า 2 นิ้ว
RDF-4 : Dust RDF คือ การนำขยะมูลฝอยส่วนที่สามารถเผาไหม้ได้มาทำให้อยู่ในรูปแบบของฝุ่นผงหรือฝุ่นแป้งโดยมีขนาดเล็กกว่า 0.0035 นิ้ว
RDF-5: Densified RDF คือ การนำขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ได้มาเข้ากระบวนการอัดแท่งให้มีความหนาแน่น 600 kg/m3 ซึ่งอาจมีการเติมส่วนประกอบต่าง ๆ เพิ่มเข้าไปเพื่อให้ได้ตามคุณสมบัติที่ต้องการ
RDF-6 : RDF Slurry คือ การนำขยะมูลฝอยส่วนที่เผาไหม้ได้มาเข้ากระบวนการให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงเหลว หรือกึ่งแข็งกึ่งเหลว
RDF-7 : RDF Syn-gas คือ การนำขยะมูลฝอยในส่วนที่เผาไหม้ได้มาเข้ากระบวนการเพื่อทำให้แปรสภาพเป็นก๊าซ (Gasification) เพื่อผลิตก๊าซสังเคราะห์ (Syngas) ที่ใช้เป้นเชื้อเพลิงได้

ประโยชน์ของเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย (RDF)
RDF เป็นเชื้อเพลิงที่มีประโยชน์หลายอย่างมาก ใช้ได้ทั้งพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้าเลย เช่น ลดพื้นที่การฝังกลบ ลดการนำเข้าเชื้อเพลิง ลดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และลดการใช้ถ่านหิน เป็นต้น

การบริการของวันมอร์ลิงค์
บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับทำเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย หรือ RDF ประเภทที่ 3 Fluff RDF คือ การนำขยะที่ไม่สามารถผ่านกระบวนการเผาไหม้ได้ออกเช่นเดียวกับ RDF-2 แต่จะมีการลดขนาดให้เล็กลงจนทำให้ 95% ของขยะมูลฝอยที่คัดแยกมาแล้วมีขนาดเล็กกว่า 2 นิ้ว เรามีทีมงานที่พร้อมให้คำปรึกษาและมีผู้เชี่ยวชาญในการทำเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย เราได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 และ 14001 เพื่อตอกย้ำว่าบริษัทของเรามีมาตรฐานสากล ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอน และสามารถตรวจสอบได้