บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

“ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมได้เติบโตเพิ่มมากขึ้นซึ่งส่งผลให้มลพิษทางสิ่งแวดล้อมนั้นเพิ่มขึ้นไปด้วยและเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของด้านสิ่งแวดล้อมและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกัสุขภาพเพื่อสร้างธุรกิจที่อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยกากของเสียเหล่านี้จะต้องได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธีตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันไม่ให้ของเสียอุตสาหกรรมเหล่านี้ย้อนกลับมาเป็นปัญหาต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด จึงเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาทางสิ่งเเวดล้อม ทางเราจึงได้มีการให้บริการการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรที่มีมาตรฐานเเละสามารถตรวจสอบได้”(งานบริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรม , รับกำจัดสารเคมีเสื่อมสภาพ , สินค้าตัดสต๊อก ,RDF , Pyrolysis)ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยจากข้อมูลล่าสุดมีถึง 143,000 โรงงานโดยผลิตกากฯเข้า สู่ระบบมากกว่า 22 ล้านตันต่อปี 

ซึ่งกากของเสียเหล่านี้จะต้องได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธีตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2540) และ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541)เพื่อป้องกันไม่ให้ของเสียอุตสาหกรรมเหล่านี้ย้อนกลับมาเป็นปัญหาต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมบริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด จึงเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาทางสิ่งเเวดล้อม ทางเราจึงได้มีการให้บริการการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ที่มีมาตรฐานสูงเเละสามารถตรวจสอบได้