Service

onemorelink.co.th

Serviceบริการติดตั้งตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดิน (Monitoring Well)


บริษัทฯ รับติดตั้งบ่อติดตามตรวยสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน (Monitoring Well) และรับวิเคราะห์ตัวอย่าง รวมทั้งส่งเล่มรายงานตามกฏหมายกำหนดให้ผู้ประกอบการที่สนใจอีกด้วย

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดิน และน้ําใต้ดิน การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการกําหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดิน และน้ําใต้ดิน และการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน เช่น สารเคมีที่ใช้หรือเก็บรักษาภายใน บริเวณโรงงาน แผนผังแสดงจุดเก็บตัวอย่างและบ่อสังเกตการณ์และข้อมูลอื่นที่จําเป็น การจัดทํารายงาน ผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน และมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๒ ข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๑ แห่งกฎกระทรวงควบคุม การปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“สารก่อมะเร็ง” หมายถึง สารปนเปื้อนตามที่ระบุในกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดิน และน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งในคน ตามที่กําหนดไว้ ดังนี้ (๑) องค์กรวิจัยระหว่างประเทศเกี่ยวกับโรคมะเร็ง (International Agency for Research on Cancer - IARC) ซึ่งได้แก่สารในกลุ่ม ๑ (Group 1) กลุ่ม ๒เอ (Group 2A) และกลุ่ม ๒บี

(Group 2B) หรือ
(๒) องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental

Protection Agency - U.S. EPA) ซ่ึงได้แก่สารในกลุ่ม เอ (Group A) กลุ่ม บี (Group B) และกลุ่ม ซี (Group C)

“สารไม่ก่อมะเร็ง” หมายถึง สารปนเปื้อนตามที่ระบุในกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดิน และน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีการระบุค่าพิษวิทยาพื้นฐาน ได้แก่ Reference Dose

“ค่าความเสี่ยง” หมายถึง ระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพที่ยอมรับได้จากการรับสารไม่ก่อมะเร็ง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่อการเกิดมะเร็งในคนจากการรับสารก่อมะเร็ง เพื่อใช้อ้างอิง ในการคํานวณเกณฑ์การปนเปื้อน

ข้อ ๒ การคํานวณเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินให้ใช้ค่าความเสี่ยงอ้างอิง ดังนี้

(๑) ค่า 10-6 สําหรับสารก่อมะเร็งในกลุ่ม ๑ ตาม IARC กําหนดหรือ กลุ่ม เอ (Group A) ตาม U.S. EPA กําหนด

page1image11184 page1image11344

หน้า ๕
เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๗๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

(๒) ค่า 10-5 สําหรับสารก่อมะเร็งในกลุ่ม ๒เอ (Group 2A) และกลุ่ม ๒บี (Group 2B) ตาม IARC กําหนด หรือกลุ่ม บี (Group B) และกลุ่ม ซี (Group C) ตาม U.S. EPA กําหนด

(๓) ค่า ๑.๐ สําหรับสารไม่ก่อมะเร็ง

ข้อ ๓ สารปนเปื้อนภายในบริเวณโรงงานตามภาคผนวก ๑ ท้ายประกาศนี้ต้องไม่สูงกว่าเกณฑ์ การปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินที่คํานวณจากค่าความเสี่ยงที่ใช้อ้างอิงในข้อ ๒ ตามรายละเอียด ในภาคผนวกที่ ๑ ท้ายประกาศนี้

สารปนเปื้อนใดที่ไม่ปรากฏในเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินตามภาคผนวกที่ ๑ ท้ายประกาศนี้ ให้ทําการคํานวณเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินตามภาคผนวกที่ ๒ ท้ายประกาศนี้ ข้อ ๔ ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดิน

และน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ แจ้งข้อมูลของสารเคมีที่ใช้หรือเก็บรักษาภายในบริเวณโรงงาน แผนผังแสดงจุดเก็บตัวอย่างและบ่อสังเกตการณ์ และข้อมูลอื่นที่จําเป็นตามภาคผนวกที่ ๓ ท้ายประกาศนี้ ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันเริ่มประกอบกิจการโรงงาน กรณีที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานมาก่อนวันที่ประกาศนี้ มีผลใช้บังคับ ให้ยื่นข้อมูลและแผนผังดังกล่าวข้างต้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ มีผลใช้บังคับและให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานทั้งสองกรณีข้างต้น แจ้งข้อมูลและแผนผังครั้งต่อไปพร้อมกับ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทุกครั้ง

ผู้ประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่งต้องจัดทํารายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลและแผนผัง ตามวรรคหนึ่ง ยื่นต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่ทุกครั้งที่มี การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมการใช้สารปนเปื้อนภายในบริเวณโรงงาน เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา ให้ความเห็นชอบ

ข้อ ๕ การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดินที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ ของกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ จะต้องยื่นต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่ ให้เป็นไปตามแบบในภาคผนวกที่ ๔ ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๖ การจัดทํารายงานเสนอมาตรการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินและมาตรการ ลดการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินให้ไม่สูงกว่าเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน ในกรณีที่ปรากฏ ตามรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดินว่า การปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินโรงงานใดสูงกว่า เกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินตามข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน ภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดในภาคผนวกที่ ๕ ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๗ วิธีการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงานให้ดําเนินการ ดังนี้

(๑) การตรวจสอบคุณภาพดินให้ใช้วิธี Test Methods of Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods (SW-846) ขององค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency) หรือวิธีอื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ

page2image10840

หน้า ๖
เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๗๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

(๒) การตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดินให้ใช้วิธี Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่งสมาคมสุขภาพของประชาชนอเมริกัน (American Public Health Association – APHA) สมาคมการประปาแห่งสหรัฐอเมริกา (American Water Works Association) และ Water Environment Federation ของสหรัฐอเมริการ่วมกันกําหนด หรือวิธีอื่นที่กรมโรงงาน อุตสาหกรรมเห็นชอบ

หลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงานให้เป็นไปตามภาคผนวกที่ ๖ ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๘ การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดินต้องมีการเก็บตัวอย่างดินและน้ําใต้ดินตามคู่มือ ที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ กรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดิน และน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ เห็นว่าโรงงานของตนไม่มีกิจกรรมหรือไม่มีการใช้ หรือเก็บรักษาสารเคมี ของเสีย หรือสิ่งอื่นใดภายในบริเวณโรงงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล้อมและอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน ผู้ประกอบกิจการโรงงานอาจแสดงเหตุผล โดยแจ้งเป็นหนังสือต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่ เพื่อขอ ไม่ดําเนินการเก็บตัวอย่างดินและน้ําใต้ดิน และให้ถือว่าการแจ้งดังกล่าวเป็นการตรวจสอบคุณภาพดิน และน้ําใต้ดิน และจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดินตามกฎกระทรวงควบคุม การปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วแต่กรณี อาจตรวจสอบความถูกต้องของการแจ้งดังกล่าวภายหลังได้

ในกรณีที่การแจ้งในวรรคหนึ่งไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการโรงงานนั้น ไม่ได้จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดิน และไม่ได้จัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดิน และน้ําใต้ดินตามกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อ ๑๐ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน ภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้ประกอบกิจการโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงดังกล่าว ต้องแสดงข้อมูลได้ว่าตนเองได้ดําเนินการติดตั้งบ่อสังเกตการณ์สําหรับการตรวจวิเคราะห์ดินและน้ําใต้ดิน ภายในบริเวณโรงงาน ซึ่งประกอบด้วยบ่อสองประเภท คือ บ่อที่อยู่ในตําแหน่งเหนือน้ําเพื่อใช้เป็น บ่ออ้างอิง (Up-gradient) และบ่อท้ายน้ําเพื่อใช้ในการติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนจากกระบวนการ (Down-gradient) โดยให้ครอบคลุมพื้นที่โรงงานที่มศี ักยภาพก่อให้เกิดการปนเปื้อนแล้ว

ข้อ ๑๑ การดําเนินการตามข้อ ๑๐ หากระดับน้ําใต้ดินเฉลี่ยในพื้นที่สถานประกอบกิจการโรงงาน อยู่ลึกจากผิวดินเกินกว่าสิบห้าเมตร และพิสูจน์โดยวิธีการที่ยอมรับได้ว่ามีชั้นหินแข็งอยู่ใต้พื้นที่โรงงาน จนไม่สามารถเจาะดินและทําการติดตั้งบ่อสังเกตการณ์เพื่อเก็บตัวอย่างน้ําใต้ดินได้ด้วยวิธีการปกติ ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานเก็บตัวอย่างดินชั้นบนก่อน ถ้าพบว่าดินชั้นบนดังกล่าวมีสารปนเปื้อนเกินกว่าเกณฑ์

page3image9296

หน้า ๗
เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๗๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

การปนเปื้อนในดิน ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องดําเนินการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดินภายใน บริเวณโรงงาน โดยละเอียดต่อไปทันที

ข้อ ๑๒ การติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ตามข้อ ๑๐ จะต้องให้มีระดับความลึกของบ่อจากระดับ น้ําใต้ดินลงไปมากพอเพื่อให้มีปริมาณน้ําใต้ดินอยู่ในบ่อดังกล่าวเพียงพอเพื่อดําเนินการเก็บตัวอย่างน้ําใต้ดินได้

ข้อ ๑๓ เพื่อเป็นประโยชน์ในการดําเนินการตามข้อ ๑๐

(๑) ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน มีการติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ถ้าตําแหน่งและความลึกของบ่อสังเกตการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของประกาศนี้ ผู้ประกอบ กิจการโรงงานอาจใช้บ่อสังเกตการณ์นั้นเก็บตัวอย่างน้ําใต้ดินก็ได้

(๒) ผู้ประกอบกิจการโรงงานอาจใช้บ่อสังเกตการณ์ที่อยู่นอกพื้นที่โรงงานของตนเป็นบ่อสังเกตการณ์ ที่ใช้เป็นบ่ออ้างอิง (Up-gradient) โดยไม่ต้องติดตั้งบ่อสังเกตการณ์เพิ่มเติมก็ได้ หากบ่อดังกล่าวมีตําแหน่ง ความลึกและมีแนวของทิศทางการไหลของน้ําใต้ดินที่เหมาะสมและผู้ประกอบกิจการโรงงานสามารถเข้าไป เก็บตัวอย่างหรือแสดงผลวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของประกาศนี้ได้

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

อรรชกา สีบุญเรือง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 


Share This Article
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับผู้รับกำจัดกากอุตสาหกรรมรายใหม่กรุณากรอกข้อมูลไว้ แล้วทีมงานจะติดต่อกลับไป


บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด

Address: 9/151 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 13 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

Contact Us

Phone: 090-926-6642
Email: admin@onemorelink.com
Tel/Fax: 02-077 7769

Google Map