Service

onemorelink.co.th

Serviceเชื้อเพลิงขยะ หรือ RDF (Refuse Derived Fuel) Project


เชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel, RDF) คือ การนำขยะมูลฝอยที่ผ่านการคัดแยกแล้ว มาผ่านกระบวนการแปรรูปและจัดการต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี ให้กลายเป็นเชื้อเพลิงขยะ

ระบบเชื้อเพลิงขยะ มีทั้งข้อดี และข้อกำจัด ดังนี้

ข้อดี 
- มีค่าความร้อนสูงเทียบเท่ากับชีวมวล และมีความชื้นต่ำ 
- เป็นระบบเชื้อเพลิงที่ง่ายต่อการจัดเก็บ การบริหารจัดการ การขนส่ง และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
- เป็นเชื้อเพลิงที่สามารถผลิตได้ทั้งพลังงานความร้อน และพลังงานไฟฟ้า

ข้อเสีย
- จำเป็นต้องคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนำเข้าสู่ระบบ จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการคัดแยกขยะสูง
- ในการขนส่งเชื้อเพลิงเพื่อนำไปพลังงานในรูปแบบต่างๆ จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายระบบโลจิสติกส์เกิดขึ้น
- เป็นระบบเชื้อเพลิง ที่ต้องระบบอื่นที่นำมารองรับเพื่อรองรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงขยะเป็นพลังงานอีกต่อหนึ่ง

เรามาร่วมเปลี่ยนขยะล้นเมือง ให้กลายเป็นพลังงานกันดีกว่าค่ะ 

Credit Form : สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Share This Article
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับผู้รับกำจัดกากอุตสาหกรรมรายใหม่กรุณากรอกข้อมูลไว้ แล้วทีมงานจะติดต่อกลับไป


บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด

Address: 6 ซอยประชานุกูล 3 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10800

Contact Us

Phone: 083-844-6222
Email: info@onemorelink.com
Tel/Fax: 02-077 7769

Google Map