รับกำจัดกากตะกอน

กากตะกอนคืออะไร?

กากตะกอน หรือ Sludge ตามความหมายของกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 คือ ส่วนที่เป็นของแข็งซึ่งเหลือจากการกำจัดสิ่งปฏิกูล ในคลังศัพท์ไทย (สวทช.) ให้ความหมายว่าเป็นของแข็งที่แยกออกจากน้ำหรือน้ำเสีย และจะจมสะสมอยู่เบื้องล่าง และในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ระบุว่า ตะกอน หมายถึงสิ่งที่ละลายอยู่ในน้ำหรือของเหลวอื่นแล้วจับตัวตกจมลงนอนก้นภาชนะ

ประเภทของกากตะกอน

กากตะกอนแบ่งออกได้ 3 ประเภท ดังนี้

 1. กากตะกอนแข็ง: กากตะกอนปรเภทนี้จะเป็น ฝุ่นสี ผงขัดสี กากตะกอนบำบัดจากระบบบำบัดต่าง ๆ ลักษณะของกากตะกอนแข็งจะแห้ง สามารถใช้นิ้วบีบให้แตกได้ โดยฝุ่นสี และผงขัดสี ส่วนใหญ่มาจากโรงงานที่ผลิตสีต่าง ๆ และกากตะกอนจากระบบบำบัดต่าง ส่วนใหญ่มาจากโรงงานที่มีการบำบัดน้ำเสียแล้วมีตะกอนจากระบบบำบัด เป็นต้น
 2. กากตะกอนกึ่งแข็งกึ่งเหลว: กากตะกอนประเภทนี้จะเป็นกากตะกอนสีโดยเป็นสีที่ผ่านม่านน้ำ ส่วนใหญ่จะมาจากโรงงานที่ผลิตสี นอกจากนี้โรงงานที่ผลิตอาหารและเครื่องดื่มก็มีตะกอนประเภทนี้เช่นกัน
 3. กากตะกอนเหลว: เป็นกากตะกอนที่สามารถใช้รถ Vaccum ดูดขึ้นมาได้ โดยลักษณะตะกอนที่เหลวคล้ายน้ำเลย ส่วยใหญ่มาจากระบบบำบัดต่าง ๆ 

การกำจัดกากตะกอน

 1. การฝังกลบ: บ่อฝังกลบจะมีการตรวจวิเคราะห์เพื่อดูว่ากากตะกอนเป็นแบบอันตรายหรือไม่อันตราย เพราะบ่อฝังกลบก็มีประเภทที่แตกต่างกัน หากตะกอนที่เป็นอันตรายจะต้องบำบัดให้มีความเป็นกลางก่อนที่จะนำไปฝังกลบ
 2. การทำเชื้อเพลิงผสม (Blending) : ฝุ่นหรือทรายจากการขัดจะนำไปผสมกับซีเมนต์ และจะนำไปทำอิฐประสานหรืออิฐมวลเบา หากมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ก็จะสามารถนำไปทำอิฐมวลเบาได้
 3. การเผา : โรงเผากากตะกอนหรือโรงเผาขยะอตสาหกรรมจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมโรงงาน กากตะกอนที่ส่งกำจัดต้องตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง และนำไปเผาที่อุณหภูมิ 1450 องศาเซลเซียส สารอันตรายก็จะถูกกำจัดด้วยความร้อนและกลายเป็นไอ โดยจะมีระบบดักจับไอไปบำบัดแล้วค่อยปล่อยออกสู่ธรรมชาติ

       

        

การกำจัดกากตะกอนของวันมอร์ลิงค์

เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ กำจัดกากตะกอนจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง วันมอร์ลิงค์จะช่วยดูแลตั้งแต่การนำกากตะกอนออกมาจากโรงงานจนกระทั่งถูกส่งกำจัดอย่างถูกวิธี โดยวิธีในการกำจัดกากตะกอนตามรหัสการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของวันมอร์ลิงค์มีดังนี้

 • 041 ใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน (use as fuel substitution or burn for energy recovery) โดยตรงในเตาเผา (incinerator) หรือเตาเผาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace)
 • 042 ทำเชื้อเพลิงผสม (fuel blending) เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเตาเผา (incinerator)เตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace) หรือหม้อไอน้ำและเตาอุตสาหกรรม (boiler and industrial furnace) ระบุปลายทาง
 • 043 เผาเพื่อใช้เป็นพลังงาน (burn for energy recovery) เฉพาะวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายสำหรับเตาไฟ (stove) หรือหม้อไอน้ำและเตาอุตสาหกรรม (boiler and industrial furnace)

 

 • 044 ใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน (use as raw material substitution) ในเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace)
 • 049 นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่น ๆ (other recycle methods)
 • 075 เผาทำลายในเตาเผาเฉพาะสำหรับของเสียอันตราย (burn for destruction in hazardous waste incinerator)
 • 076 เผาทำลายร่วมในเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (co-incineration in cement kiln)
 • 083 หมักทำปุ๋ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน (Composting or soil conditioner) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น

นอกจากนี้เราได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 และ 14001 เพื่อตอกย้ำว่าบริษัทของเรามีมาตรฐานสากล  ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอน และสามารถตรวจสอบได้

ก่อนการกำจัดกากตะกอนนั้นจะต้องส่งกากตะกอนไปวิเคราะห์เพื่อหาว่ากากตะกอนเป็นประเภทอันตรายหรือไม่อันตราย โดยปัจจุบันต้องมีการตรวจพารามิเตอร์ ของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ (total soluble solid, TSS) เพิ่มขึ้นมาจากในอดีตอีกด้วย