บริการตรวจวิเคราะห์กากอุตสาหกรรม

บริการตรวจวิเคราะห์กากอุตสาหกรรม​

วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากกากอุตสาหกรรม เช่น กากถ่านหินจากโรงไฟฟ้า หรือ กากเปลือกถั่วเหลืองจากโรงงานอาหาร โดยบริการนี้อาจจะมีการทำการทดสอบต่าง ๆ เพื่อวัดคุณสมบัติของกาก เช่น การวัดความชื้น การวัดค่า pH การวัดความเป็นสนิม หรือการวัดความต้านทานอุณหภูมิ และอาจมีการทดสอบเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของกากในการใช้งานต่อไป เช่น การวัดความสามารถในการใส่ใจน้ำหรือการวัดความสามารถในการเป็นวัสดุกันตะเข็บ การตรวจวิเคราะห์กากอุตสาหกรรมเป็นการช่วยให้ธุรกิจที่ใช้หรือผลิตกากอุตสาหกรรมสามารถควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้ดีที่สุด.

การตรวจวิเคราะห์กากอุตสาหกรรมเพื่อนำผลไปประกอบการกำจัด

ทางวันมอร์ลิงค์จะดำเนินการเก็บตัวอย่างกากอุตสาหกรรมและนำตัวอย่างไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อนำผลไปประกอบการกำจัดได้อย่างถูกกฎหมาย

การบริการของวันมอร์ลิงค์

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด บริการตรวจวิเคราะห์กากอุตสาหกรรมและเราได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 และ 14001 เพื่อตอกย้ำว่าบริษัทของเรามีมาตรฐานสากล  ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอน และสามารถตรวจสอบได้