บริษัทรับกำจัดกากอุตสาหกรรม

ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมได้เติบโตเพิ่มมากขึ้นซึ่งส่งผลให้มลพิษทางสิ่งแวดล้อมนั้นเพิ่มขึ้นไปด้วยและเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของด้านสิ่งแวดล้อมและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกัสุขภาพเพื่อสร้างธุรกิจที่อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยกากของเสียเหล่านี้จะต้องได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธีตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันไม่ให้ของเสียอุตสาหกรรมเหล่านี้ย้อนกลับมาเป็นปัญหาต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมบริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัดจึงเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาทางสิ่งเเวดล้อม ทางเราจึงได้มีการให้บริการการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรที่มีมาตรฐานเเละสามารถตรวจสอบได้

การบริการด้านการกำจัดกากอุตสาหกรรมของบริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด

วันมอร์ลิงค์ คือผู้เชี่ยวชาญในการจัดการกากของเสียและกากอุตสาหกรรมรวมไปถึงการบริการขนส่งกากอุตสาหกรรม โดยรถขนส่งมี วอ.8 หรือใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายและมี GPS ติดตามที่รถขนส่งทุกคัน เพื่อนำกากของเสียและกากอุตสาหกรรมไปกำจัดอย่างถูกต้องตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2566 และเราพร้อมให้บริการในทุกพื้นที่ กำจัดกากอุตสาหกรรมทุกประเภท ด้วยปลายทางในการกำจัดที่หลากหลาย เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและมีมาตรฐาน

      –  101 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม

      –  105 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูล (Non – Hazardous)

      –  106 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่

เราให้บริการ รับกำจัด กากอุตสาหกรรม , สารเคมีเสื่อมสภาพ , สินค้าตัดสต๊อก ,RDF , Pyrolysis ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยจากข้อมูลล่าสุดมีถึง 143,000 โรงงานโดยผลิตกากฯเข้า สู่ระบบมากกว่า 22 ล้านตันต่อปี ซึ่งกากของเสียเหล่านี้จะต้องได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธีตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2566) และ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541)

          เพื่อป้องกันไม่ให้ของเสียอุตสาหกรรมเหล่านี้ย้อนกลับมาเป็นปัญหาต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมบริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด จึงเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาทางสิ่งเเวดล้อม ทางเราจึงได้มีการให้บริการการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ที่มีมาตรฐานสูงเเละสามารถตรวจสอบได้